ຕິດຕໍ່ພົວພັນ ແລະ ສົ່ງຄຳຄິດເຫັນ
Address:
ບ້ານດອນໄຊ, ເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ
ສປປ ລາວ
Phone:
+856 81 211332
Fax:
+856 81 211332